SLC's Students Singing "Putri Cening Ayu" (HQ)

http://www.youtube.com/watch?v=7VlG1NzMuVM